מדיניות פרטיות אתר "משפחה פלוס" 

עמותת קרן חסדי ל"ב (ע"ר) (להלן: "העמותה", "אנחנו" או "אנו") רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים בשירותיה, לרבות אתר האינטרנט "משפחה פלוס" (להלן: "האתר") והיא עושה מאמצים לנקוט בפעולות המתאימות לאספקת הגנה ראויה על המידע האישי של המשתמשים שלה ועל פרטיותם. במדיניות זו, "אתה" או "משתמש/ים" פירושו כל אדם המשתמש באתר או מקבל שירות מהעמותה באמצעותו. 

מונחים אשר לא הוגדרו במפורש במסמך זה יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם מחייב אחרת.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

אנחנו מכבדים את זכותך לפרטיות וזכות כלל המשתמשים באתר העמותה, ולכן חשוב לנו שיהיה בידיך כל המידע הדרוש כדי לקבל החלטות מושכלות בנוגע למידע האישי שלך. מטרת מדיניות פרטיות זו היא לפרט על אודות סוגי המידע האישי שאנו אוספים במסגרת שימושך באתר, והאופן בו אנו משתמשים, שומרים ומעבירים מידע זה. כמו כן, נסביר כיצד אתה יכול לשלוט בשימוש שנעשה במידע האישי שנאסף.

אין לך כל חובה מכוח חוק למסור מידע אישי; מסירת מידע אישי על ידך היא מרצונך החופשי ובהסכמתך ולכן על אחריותך בלבד. לצד זאת יודגש, שאם לא תסכים למסור את המידע האישי הנדרש, כולו או חלקו, הדבר עשוי להוביל להפחתת האפשרויות לשימוש ביישומי האתר, ומתוקף כך גם השירותים הנלווים שמציעה העמותה, חלקם או כולם.

הסכמתך לספק לעמותה את המידע, שנעשית כאמור מרצונך החופשי, לצורך השימוש ביישומי האתר והסתייעות בשירותי העמותה, משמעותה שהעמותה רשאית להחזיק ולהשתמש במידע בהתאם למדיניות זו ולפי הוראות כל דין. מסירת הפרטים על אודותיך בעת רישום/מילוי שאלונים באתר מהווה הצהרה מצדך באשר לנכונות פרטים אלו.

הגדרות עבור מדיניות פרטיות זו:

"מידע אישי" – מידע הקשור לאדם ועשוי לזהותו כגון שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת דוא"ל, וכן מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.

תוכנית הליווי של "משפחה פלוס" – תוכנית התייעלות כלכלית שמציעה העמותה, במסגרתה המשתתפים מקבלים ליווי בתחום הכלכלי ובתחום האישי/משפחתי באמצעות בניית תוכנית מותאמת אישית. 

החוק – חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. 

התקנות – תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017. 

מאגר מידע – המידע האישי אשר תמסור בעת מילוי טופס בדיקת ההתאמה הראשונית, יישמר במאגר המידע של העמותה, הרשום כדין בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ("מאגר המידע", "חוק הגנת הפרטיות"). העמותה תהיה רשאית להשתמש במאגר המידע של המשתמשים בהתאם להוראות הדין ובהתאם לדרישות והצרכים שיפורטו במדיניות פרטיות זו.

המידע שאנו אוספים

השירותים הניתנים במסגרת תוכנית הליווי מצריכים מסירת מידע אישי, כדי שהעמותה תוכל לבדוק את התאמתך לתוכנית זו. 

המידע שהעמותה אוספת כולל את המידע האישי שהמשתמש מעביר בהסכמה במסגרת מילוי טופס בדיקת התאמה ראשונית באתר "משפחה פלוס" של העמותה. המידע הנאסף כולל את המידע האישי שהמשתמש מזין בטופס בדיקת ההתאמה הראשונית, כגון שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון. בנוסף, המידע כולל: פרטים על אודות קשרים משפחתיים ו/או פיננסיים, וכן מידע פיננסי ומידע העוסק במאפייני החיים האישיים של המשתמשים. 

מידע נוסף אודותיך עשוי להיאסף במסגרת השימוש באתר והזנת הפרטים בטופס בדיקת ההתאמה הראשונית, כגון: מידע סטטיסטי או מידע אחר הקשור לשימושך באתר, לרבות מידע אודות פעולות שלא הושלמו במסגרת השימוש באתר (לדוגמה הפסקת הליך הזנת הפרטים בטופס טרם השלמתו).

ייתכן ונבקש ממך מידע אישי נוסף אם יהיה צורך בכך על מנת לספק לך את השירותים או שירותים נוספים שביקשת.

כיצד אנחנו משתמשים במידע אישי

המידע שאנו מבקשים ממך להעביר במסגרת מילוי השאלון נועד לצורך בדיקת התאמה ראשונית לתוכנית הליווי של פרויקט "משפחה פלוס" של העמותה. בנוסף, המידע מאפשר יצירת קשר עם המשתמשים, אם יימצאו מתאימים. 

במקביל, המידע עשוי לשמש לטובת ניתוחים סטטיסטיים על אודות התנהלות העמותה, תפוקותיה והיקפי פעילותה. יודגש כי במסגרת זאת הניתוח יבוצע על גבי מידע שאינו מקושר למשתמשים – כלומר ללא נתונים מזהים. מידע סטטיסטי זה עשוי לשמש לצרכי שיווק וגיוס משאבים עבור העמותה. 

העברת מידע אישי

 • העברת מידע לספקי שירות וקבלני משנה – בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת הפעלת תוכנית הליווי ותפקוד העמותה באופן כללי, ייתכן כי תידרש העברת מידע לספקים, המיישמים את ביצוע הפעולות ולצדדים הקשורים באותן הפעולות – דוגמת חברת שירותי משרד, ספק מחשוב, חברות סליקה, ספק שירותי ענן (אחסון המידע) וכיוצא באלו. המידע יישמר בעמותה ויועבר לצדדים הרלוונטיים לשם השלמת הפעולות, תוך הקפדה על נהלי סודיות ואבטחת מידע.
 • העברת מידע סטטיסטי – כאמור לעיל, תיתכן העברת מידע סטטיסטי לצדדי ג', וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. 
 • העברת מידע בהתאם לכל דין – העמותה עשויה להעביר מידע אישי בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש ו/או תנאי מדיניות הפרטיות, ו/או במקרים בהם תשתמש בשירותי האתר כדי לבצע או לנסות לבצע פעולות המנוגדות להוראות כל דין; 
  • לצורך ניהול הליך ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית, בינך ו/או מי מטעמך לבין העמותה ו/או מי מטעמה.
  • במקרה בו יינתן צו שיפוטי המורה לעמותה למסור את המידע לגורמים שייקבעו בצו; 
  • כאשר הוראת דין מחייבת את העמותה להעביר את המידע לאדם, תאגיד, גוף, רשות או גורם ציבורי או ממשלתי, גוף פרטי או כל גורם אחר. 
  • במקרה בו העמותה תסבור שמסירת המידע נחוצה לשם מניעת נזק חמור לעמותה, ו/או לרכושו ו/או גופו של מי מהמשתמשים ו/או של צדדים שלישיים, וכן כדי למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כיצד אנו מגנים על מידע אישי

העמותה עושה ככל יכולתה על מנת להגן על סודיות המידע והנתונים שמסרת במסגרת שימושך באתר, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה כנדרש בדין. למרות האמור, אבטחת מידע מאפשרת צמצום סיכונים באופן משמעותי, אך לא מונעת סיכון זה לחלוטין. לכן, איננו יכולים להבטיח את החסינות המלאה של המידע האישי המועבר אלינו, לרבות בטיחות המידע האישי שלך.

Cookies 

אנחנו עשויים להשתמש ב"עוגיות" ("Cookies") שהם קבצי טקסט מזעריים שמאוחסנים במכשיר הקצה או בדפדפן של המשתמש, ומשמשים לצורך אחסון מידע על המשתמש הגולש באתר. זאת, על מנת לשפר את חווית השימוש שלך, ולספק לך שירות מהיר, יעיל ומותאם אישית. חשוב לנו לציין שאתה יכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שלא ייאספו במחשבך "עוגיות" או שיימחקו, אך יתכן שהדבר ישפיע על חווית השימוש באתר ו/או על האפשרות להשתמש בכלל שירותי האתר כראוי.

זכות עיון ושינוי מידע אישי

אתה זכאי לבקש לעיין ו/או לשנות או לתקן אי-דיוקים או שגיאות במידע אישי שנאסף עליך על ידי העמותה (ובפרט, כאשר המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן), בהתאם להוראות החוק. כדי לבקש לעיין במידע האישי שלך או לתקן או לעדכן אותו, אנא צור עמנו קשר בכתובת [email protected] בהתאם לבקשתך, ותוך זמן סביר מקבלתה, נתקן את המידע האישי, בכפוף להוראות החוק התקפות בנושא.

שמירת המידע האישי **ומחיקתו**

העמותה תשמור את המידע האישי על אודותיך למשך הזמן הנדרש למימוש מטרותיה שפורטו במדיניות פרטיות זו, ולעמידה בהתחייבויותיה המשפטיות ובהוראות הדין החל. במסגרת זו, העמותה עשויה למחוק את המידע האישי שלך ממאגריה ללא מתן הודעה מוקדמת, כל עוד תראה שאין צורך להחזיק בו למטרות המפורטות לעיל.

** ככל שתהיה מעוניין במחיקת המידע השמור אצלנו, ניתן לפנות אלינו ב[email protected] בבקשה למחיקת המידע שנמסר אלינו בהסכמה ממאגר העמותה. כתלות בשלב בו אתה מצוי בהליך הליווי עם העמותה, הדבר עלול להוביל להפסקתו. **

העברת בעלות

אנו עשויים להעביר את מאגרי המידע שלנו המכילים מידע אישי לצד שלישי כלשהו ככל שהוא ירכוש את העמותה, את נכסיה או חלק מהם ו/או במהלך מו"מ לרכישת העמותה ו/או נכסיה ו/או חלק מהם.

תקשורת והודעות

העמותה עשויה לשלוח לך הודעות הקשורות לשימושך באתר ו/או לשירותים הקשורים לעמותה ולתוכנית הליווי שהיא מציעה, לאחד או יותר מאמצעי הקשר שמסרת באתר. אתה רשאי לבקש להפסיק לקבל הודעות כאלו, באמצעות יצירת קשר  בדוא"ל [email protected]

שינויים

העמותה מבהירה כי תנאי מדיניות פרטיות זו יכולים להשתנות מעת לעת ועל-פי שיקול דעתה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, ארגוניים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. בנוסף העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מדיניות פרטיות זו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם יבוצעו שינויים בתנאי מדיניות הפרטיות, הם יעודכנו במסמך זה וייכנסו לתוקפם מרגע פרסומם במערכת. 

החזר כספי לדמי הרישום

ידוע לי כי במידה וארשם ואחליט לפרוש מן הליווי בכל שלב שהוא לא אקבל החזר על דמי הרישום ששולמו על ידי לעמותה. 

הערות ושאלות

אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור קשר בכתובת [email protected]

פתיחת צ'אט
1
צריכים עזרה?
שלום!
איך נוכל לעזור לך?
דילוג לתוכן